Les 60 mesures per a fer front a la crisi del coronavirus.

Des de l’ajuntament presentem un paquet amb 60 mesures per a fer front a aquesta crisi sanitària, però que a hores d’ara ja és, també, social i econòmica.

No pararem d’obrir noves línies d’ajudes si es presenten noves necessitats.

Volem posar la mirada en el conjunt de la nostra societat, la classe treballadora, però també, i sobretot, a aquelles persones a qui aquesta crisi els hi està colpejant més fort. Dia a dia anem veient que augmenten les situacions de la gent en situació de risc, i que moltes s’estan transformant en situacions d’exclusió.

També assistim a l’aparició de noves necessitats que fins al moment eren residuals, de persones que no havien necessitat cap suport, i estem fent una previsió de les futures situacions de pèrdua del lloc de treball.

Estarem atents per donar resposta a qualsevol nova necessitat social que es pugui generar.

Fer front a aquesta crisi és estar per les necessitats de les persones

Més de la meitat de l’import (el 53,61%) d’aquest paquet de mesures el destinarem a mesures socials. Les ajudes van enfocades principalment a cobrir les necessitats bàsiques de la ciutadania; garantint alimentació, vestimenta i allotjament a les qui ho requereixin.

Reforç a l’atenció domiciliària, servei de menjar per a persones i residències desassistides, i dotar-nos dels mecanismes necessaris per a oferir alternatives residencials per la via d’urgència.

Suport als treballadors per a l’endemà d’aquesta crisi.

Dins d’aquestes mesures també hi ha un paquet destinat a preveure com serà la sortida d’aquesta crisi. Preveure com serà l’endemà, i com poder fer que aquestes mesures afectin menys al conjunt dels i les treballadores. Part d’aquest paquet de mesures per a fer front a la crisi del Covid-19 aniran a un programa específic per a la promoció econòmica per al comerç, empreses, professionals, autònoms i entitats locals. També hi haurà l’exempció d’algunes taxes i la disminució de la pressió fiscal per a aquelles famílies i empreses que hagin vist reduïts els seus ingressos.

Finalment, 800.000 euros és el que es calcula des de l’ajuntament que es destinarà a ajudes per pagar els lloguers a famílies afectades per ERTO, autònoms o professionals que s’han quedat sense ingressos, i s’ha acordat la condonació del 50% del lloguer durant el període d’estat d’alarma amb la possibilitat d’arribar al 100%, en funció de la situació econòmica a tots els immobles de Promusa.

El que sigui necessari serà el que farem

Un paquet de mesures on s’hi destinaran entre 7 i 7,5 milions d’euros, 4,5 milions que provenen del romanent del 2019 i que s’assignaran en ajuts directes. Això sumats als 1,4 milions en ajudes directes a través d’un decret d’alcaldia, i un import d’entre 1 i 1,5 milions d’euros que es deixaran de cobrar.

Llista de mesure

1) AJUDES A L’EMERGÈNCIA SOCIAL

 • Reforçar els serveis de proximitat de caràcter domiciliari
 • Increment i reforç de dispositius de teleassistència domiciliària
 • Serveis domiciliaris de rehabilitació, teràpia ocupacional, serveis d’higiene i altres similars considerant la suspensió de l’atenció diürna dels centres.
 • Reforç de dispositius d’atenció a persones sense llar
 • Reforç de plantilles de centres de serveis socials en cas que sigui necessari realitzar substitucions per prevenció, contagi o prestació de nous serveis o sobrecàrrega de la plantilla
 • Adquisició de mitjans de prevenció (EPI)
 • Ampliar dotació de partides per garantir ingressos suficients a famílies
 • Reforçar amb serveis i dispositius adequats a serveis de respir a persones cuidadores i les mesures de conciliació per famílies (especialment monomarentals i monoparentals) amb ingressos baixos i que hagin d’anar a treballar.
 • Altres mesures que convingui la Generalitat amb l’Ajuntament per atendre persones amb motiu d’aquesta crisi

 1. Establiment d’una partida pressupostària per fer front a les despeses derivades d’aquesta crisi sanitària, i de les seves conseqüències a la població.
 2. Dotació d’un fons d’emergència social, plans de rescat social per a persones vulnerables per a cobrir necessitats bàsiques.
 3. Avenç cap a la possible implementació d’una renda bàsica municipal com a complement d’altres possibles de les existents d’àmbit supramunicipal, tal i com està estudiant el govern de l’Estat amb la “Renda Garantida o ingresso mínimo vital”.
 4. Establiment de suports econòmics a famílies afectades pel COVID-19 a través d’un xec per a gastar al teixit comercial de Sant Cugat.
 5. Augment de la dotació pressupostària pel reforç del servei d’atenció domiciliaria.
 6. Posada en marxa el programa de servei de menjars a les persones “àpats a Domicili” i residències parcialment desateses pel confinament o baixa dels seus empleats.
 7. Suport logístic en matèria de distribució de lots de menjar cedits per supermercats i càrites (banc d’aliments) per pal·liar la possible crisi alimentària pel confinament.
 8. Contractació de personal de reforç per a la gestió i serveis assistencials dependents de Serveis Socials.
 9. Constitució / reforç d’un Servei per combatre l’aïllament i la soledat social, dirigit especialment a la gent gran.
 10. Reserva d’una provisió econòmica per transport adaptat i desplaçament de residències cap a hotels del municipi.
 11. Creació d’un bitllet especial de transport pels professionals dels serveis essencial per facilitar el seus desplaçaments en transport públic.
 12. Creació d’una línia d’ajuts i/o bonificacions en l’IBI per a les entitats donada les reduccions dels seus ingressos, motivats pel COVID-19.
 13. Creació d’una partida d’ajuts a lloguers a locals socials de les entitats afectades segons concurrència pública.
 14. Creació d’ajuts i/o bonificacions i/o compensacions als preus públics en les concessions d’entitats (esportives, animalistes, culturals…).
 15. Creació d’una línia d’ajuts i/o exempció concessions entitats esportives pel pagament del cànon municipal (part proporcional).
 16. Reconeixement de les despeses derivades de l’acció del voluntariat.
 17. Augment de les beques menjador, escoles bressol i la resta dels nivells educatius a través de les targetes moneder.
 18. Establiment d’una bossa per a les despeses de la xarxa de voluntariat per donar resposta a les necessitats de la gent, sobretot en termes de desplaçament i suport d’acompanyament.
 19. Suport a la xarxa d’escoles bressol del municipi per pal·liar el tancament obligat.

2) SUPORT A L’ACTIVITAT ECONÒMICA

20. Reforçament de l’Oficina d’Atenció a l’Empresa (d’ara endavant OAE) per atendre totes les consultes i tramitacions generades pel COVID-19.

21. Creació d’una línia de suport a través de l’OAE per la tramitació dels ERTO per a les empreses, autònoms, professionals i entitats locals, a través de la contractació de serveis d’assessoria i consultoria i per dinamitzar l’economia local així com d’una línia de suport per la gestió i tramitació a les ajudes i subvencions de les diferents administracions que es dediqui exclusivament a afectats pel COVID-19, en l’àmbit del comerç i autònoms.

22. Establiment d’un servei de mediació en la rebaixa dels lloguers de locals i els espais d’activitat econòmica amb la propietat.

23. Creació de la taula d’emergència econòmica empresarial i comercial

24. Creació d’un programa específic Post-COVID-19 de suport a les empreses, emprenedors, professionals i comerç.

25. Creació d’una línia d’ajuda directes per a autònoms destinada a pal·liar els efectes del COVID-19; i d’una línia d’ajuda directes per a empreses, comerços i entitats locals, destinada a pal·liar els efectes del COVID-19, havent de presentar propostes en un termini establert, i atorgant-se mitjançant el règim de concurrència competitiva, a través de l’OAE.

26. Reforç del servei d’assessorament per persones en cerca de feina a través de Sant Cugat Feina, vetllant especialment pels col·lectius més afectats pel COVID-19.

27. Establiment de noves línies d’assessorament per a treballadors i treballadores a través de Sant Cugat Feina.

28. Increment de la partida de Promoció i suport al comerç local.

29. Exempció del cobrament de taxa per ocupació de la via pública en la celebració de la jornada de Sant Jordi quan s’estableixi la data per part de la Generalitat.

30. Manteniment de l’alta a la Seguretat Social de l’alumnat de l’FP Dual empadronats a Sant Cugat, amb coordinació amb el centres d’FP de la ciutat.

3) REFORÇ DELS SERVEIS ESSENCIALS DE L’AJUNTAMENT

31. Creació d’una partida extraordinària per donar suport a l’increment dels serveis de neteja, recollida municipals i manteniment del municipi.

32. Establiment i suport tecnològic pel “teletreball” dels serveis municipals.

33. Realització d’un projecte de connectivitat a internet d’estudiants per evitar “l’escletxa digital”

34. Suport i ajut en matèria de seguretat i protecció civil.

35. Exempció del pagament del transport urbà per facilitar el desplaçament a aquelles persones que estiguin realitzant tasques essencials o que s’hagin de desplaçar pel municipis de manera obligada.

4) AJUDES EN EL LLOGUER

36. Suspensió del cobrament del lloguer del mes d’abril i condonació del 50% del lloguer durant el període d’estat d’alarma amb la possibilitat d’arribar al 100% en funció de la situació econòmica de tots els immobles de PROMUSA, habitatges, oficines, locals comercials, aparcaments i trasters, així com d’altres mesures que s’estan preparant des de la mateixa empresa d’habitatge.

37. Creació d’una línia d’ajuts en el lloguer de la residència habitual, per a famílies afectades per un ERTO o als autònoms i professionals afectats directament per l’estat d’alarma decretat.

38. Creació d’una línia d’ajuts i/o avals en el lloguer de locals comercials per l’estat d’alarma decretat.

5) SENSIBILITAT EN LA CONTRACTACIÓ, PROVEÏDORS I PAGAMENTS

39. Pagament immediat de factures de les empreses proveïdores i autònoms de subministraments i serveis que hi hagin pendents de pagament i que ho sol·licitin per tal d’ajudar a la liquiditat

40. Abonament dels danys i perjudicis ocasionats durant el període de suspensió als contractistes, prèvia sol·licitud i acreditació, per les despeses salarials, de manteniment de la garantia definitiva, de lloguers o manteniments de maquinària, instal·lacions i equips, i de pòlisses d’assegurances vinculades al contracte.

41. Establiment d’una partida específica per a l’augment d’hores de disposició dels serveis essencials en matèria de seguretat i protecció civil.

42. Posada en marxa dels mecanismes necessaris per a condicionar el teletreball en l’organització de l’ajuntament i eines tecnològiques per a la millora de la connectivitat i coordinació dels diferents serveis.

43. Posada en marxa de mecanismes extraordinaris en matèria d’informació ciutadana i comunicació per tal de mantenir informada a la ciutadania de Sant Cugat.

44. Manteniment de la prestació de serveis i subministrament de les empreses proveïdores de l’Ajuntament per mantenir la seva activitat econòmica tal i com s’indica en el Decret d’Alcaldia 9332/2020 de l’1 d’abril de 2020.

45. Indemnització a les empreses amb contractació suspesa, aplicant el RD 8/2020 de mesures extraordinàries, i el Decret d’Alcaldia 9332/2020, les empreses que presten serveis ordinaris no essencials a l’Ajuntament i que han vist suspesa l’execució dels seus contractes, podran reclamar pels danys i perjudicis soferts durant el període decretat de suspensió.

6) REAJUSTAMENT EN LA PRESSIÓ FISCAL LOCAL: RECAPTACIÓ I TRIBUTS

Impostos

46. Bonificació / subvenció sobre l’Impost de Béns Immobles (IBI), que afectin a les activitats econòmiques (empreses, comerços i autònoms) afectades per la crisi del COVID-19.

47. Modificació dels períodes de pagament dels contribuent que hagin optat pel pagament domiciliat dels impostos municipals en cas que tinguin afectació IBI, IAE, ICIO pel que respecte al primer i segon fraccionament.

48. Línia d’ajuts i suport per fer front a la despesa del Tribut Metropolità a les empreses, comerços i autònoms que demostrin la davallada de la seva activitat tal i com preveu el RD 463/2020.

Taxes

49. Modificació dels períodes de pagament dels contribuent que hagin optat pel pagament domiciliat dels preus i taxes municipals, pel que respecte al primer i segon fraccionament.

50. Canvi en els períodes de pagament de la Taxa de Mercat Municipal per tal d’alleugerar una càrrega impositiva dins aquest mes de març, modificant el primer i el segon fraccionament.

51. Establiment d’un nou calendari en el fraccionament de la Taxa de Recollida de Residus Comercials, modificant el primer i el segon fraccionament.

52. Exempció meritada del percentatge corresponent al període de tancament de la Taxa de Recollida de Residus Comercials dels comerços que hagin estat afectats i pel període de tancament establert per la situació de l’Estat d’Alarma.

53. Exempció meritada del percentatge corresponent al període de tancament de la Taxa d’ocupació de la via pública per taules i cadires d’establiments comercials com a mesura excepcional motivada per les incidències del COVID-19.

54. Suspensió del cobrament de la taxa turística (IEET).
55. Suspensió del cobrament de les zones d’aparcament vigilat –zones blaves i verdes-.

56. Exempció pel pagament del cànon municipal (part proporcional) sobre l’ocupació d’establiments en la via pública (quioscs).

Preus públics

57. Ajornament de les quotes dels serveis municipals prestats fins a la data del decret de l’Estat d’Alarma (13/03/20) i establir un calendari prorratejat pel seu cobrament,

58. Aturada del cobrament de quotes dels serveis municipals que estiguin en tràmit dels períodes no gaudits per part dels usuaris dels serveis:

Escoles bressol
Casal de joves centre obert
Tallers Triangle i Escola de Música Escola d’Art
Instal·lacions esportives Extraescolars OMET

59. Exempció del cobrament parcial de les quotes dels serveis municipals del dies transcorreguts del mes de març.

Recaptació executiva

60. Suspensió dels terminis dels diferents procediments i de les provisions de constrenyiment de la recaptació executiva, les diligències d’embargament i altres actuacions del procediment executiu.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.

Website Built with WordPress.com.

Up ↑